REGULAMIN KONFERENCJI

„Konferencja IT: Net Complex & WatchGuard”

(zwany dalej „Regulaminem")


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji „Konferencja IT: Net Complex & WatchGuard”, która odbędzie się w terminie 4 – 6 października 2023 r. w Hotelu Kocierz Hotel & SPA, ul. Beskidzka 206, Targanice, 34 – 120 Andrychów, zwanej w „Konferencją”. Program konferencji dostępny jest pod adresem elektronicznym: https://event.netcomplex.pl

2. Współorganizatorami Konferencji są:

a) Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł,

b) WatchGuard Technologies, z siedzibą w Seattle, 505 Fifth Avenue South, WA 98104, Seattle United States.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konferencji oraz Uczestnicy Konferencji mogą kontaktować się z Organizatorem:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: marketing@netcomplex.pl 
b) drogą korespondencyjną: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała,
c) telefonicznie pod numerem: 33 472 03 18 lub 798 396 359,
d) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://event.netcomplex.pl/kontakt.

4. Organizator udostępnia nieodpłatnie Uczestnikom Regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik. Regulamin dostępny jest również w formacie PDF, w celu otwarcia dokumentu, Uczestnik powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Organizator poleca w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który dostępny jest do pobrania bezpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.adobe.com.

5. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:

a) Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zapisanie na Konferencję dostępny pod adresem elektronicznym https://event.netcomplex.pl/rejestracja 
b) Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatorów, w terminie 4 – 6 październik 2023 r. w Targanicach, w obiekcie Kociarz Hotel & Spa, ul. Beskidzka 206, Targanice, 34 – 120 Andrychów.
c) Organizator – Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, oraz WatchGuard Technologies, z siedzibą w Seattle, 505 Fifth Avenue South, WA 98104, Seattle United States.
d) Strona internetowa (dalej także, jako „Strona”) – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym https://event.netcomplex.pl 
e) Regulamin – niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, obowiązujący wszystkich Uczestników.
f) Uczestnik – podmiot, który dokonał rejestracji na zasadach przewidzianych w § 3 Regulaminu, uczestniczący w Konferencji organizowanej przez Organizatora.

6. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz obowiązują wszystkich Uczestników.


§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługi świadczone za pośrednictwem Strony internetowej to:

a) przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych na niniejszej Stronie internetowej, w tym w szczególności informacji na temat organizowanych Konferencji,
b) możliwość złożenia zapytania poprzez zakładkę „Kontakt”. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania niezbędnych danych umożliwiających Organizatorowi przygotowanie odpowiedzi na zadane zapytanie,
c) możliwość rejestracji udziału w Konferencji poprzez Formularz rejestracji dostępny pod adresem elektronicznym https://event.netcomplex.pl/rejestracja
d) newsletter, usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 10 niniejszego Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.§ 3 Warunki uczestnictwa w Konferencji

1. Uczestnikami Konferencji mogą być przedsiębiorcy, przedstawiciele firm IT, oraz innych instytucji zajmujących się branżą IT, zwani dalej „Uczestnikiem" lub „Uczestnikami”.

2. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

a) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Formularza rejestracji,
b) wniesienie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.

3. Rejestracji należy dokonać wyłącznie poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej pod adresem elektronicznym: https://event.netcomplex.pl/rejestracja

4. Rejestracja wymaga podania następujących danych Uczestnika:

a) nazwa firmy, numer NIP,
b) imię, nazwisko,
c) stanowisko,
d) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),
e) menu do wyboru: mięsne, wegetariańskie, wegańskie,
f) skorzystanie z noclegu w dniach 4 – 6 październik 2023 r. (TAK/NIE),
g) dane do faktury i rozliczeniowe (nazwa firmy, adres siedziby, kod pocztowy, miejscowość, numer NIP, forma płatności).

5. Uczestnik, który prawidłowo i w terminie dokonał rejestracji przy użyciu Formularza rejestracji, otrzyma wiadomość zwrotną od Organizatora, stanowiącą potwierdzenie rejestracji uczestnictwa w Konferencji wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego Organizatora, na który należy wpłacić należność za udział w Konferencji. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w Formularzu rejestracji. 

6. Opłata za udział w Konferencji wynosi:

1999,00 netto + 23 % VAT. 

7. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w terminach wskazanych w pkt. 6 niniejszego paragrafu na numer rachunku bankowy podany w wiadomości e-mail otrzymanej od Organizatora.

8. Organizator udostępnia następujące formy płatności za udział w Konferencji:

a) przelew na rachunek bankowy Organizatora: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr rachunku: 33 1020 1390 0000 6702 0634 3802, tytułem: „Udział w Konferencji w dniach 4 – 6 października 2023 r.”,
b) przelew elektroniczny lub płatność kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 obsługiwany przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań.

9. Brak uregulowania płatności za udział w Konferencji w terminach podanych w pkt. 6 niniejszego paragrafu, upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

10. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.

11. Uczestnik wyraża zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury elektronicznej. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej jako załącznik w pliku PDF na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji. Organizator wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

12. Zgoda Uczestnika na wystawienie i wysłanie faktury w formie elektronicznej, nie wyłącza prawa Uczestnika do wystawienia i wysłania faktury w formie papierowej. Uczestnik w każdym momencie ma możliwość cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie 11 niniejszego paragrafu. W przypadku braku akceptacji Uczestnika na wystawienie i wysłanie faktury w formie elektronicznej, oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. wystąpienie problemów technicznych po stronie Organizatora), Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę w wersji papierowej oraz dostarczy ją na adres rozliczeniowy wskazany przez Uczestnika w Formularzu rejestracji.

13. Każdy Uczestnik otrzymuje podczas Konferencji: materiały konferencyjne, imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę, zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 4-6 października 2023, udział w stand – up Andrzeja Grabowskiego, degustację win, wstęp do strefy wellness do dyspozycji przez cały pobyt, turniej szachowy oraz możliwość rozegrania partii z Multimedalistą Mistrzostw Europy i Świata - Jakubem Seemann.

14. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia 15 września 2023 r. opłata rejestracyjna podlega zwrotowi, po tym terminie opłata za udział w Konferencji nie zostanie zwrócona. Rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres Organizatora: Net Complex sp. z o.o., adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: markieting@netcomplex.plZwrot opłaty za udział w Konferencji dokonywany jest na rachunek bankowy lub zwrot na kartę płatniczą z której dokonano płatności za udział w Konferencji. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w miejscu organizacji Konferencji, w szczególności regulaminu użytkowania Hotelu Kocierz Hotel & SPA, ul. Beskidzka 206, Targanice, 34 – 120 Andrychów, gdzie Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie.

16. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom Konferencji zakwaterowanie w Hotelu Kocierz Hotel & SPA, ul. Beskidzka 206, Targanice, 34 – 120 Andrychów, w związku z organizacją Konferencji. Koszty wszelkich usług dodatkowych typu: przedłużenie doby hotelowej, opłata za zgubienie klucza do pokoju hotelowego będą pokrywane indywidualnie przez Uczestników Konferencji na zasadach obowiązujących w Hotelu Kocierz Hotel & SPA, ul. Beskidzka 206, Targanice, 34 – 120 Andrychów.

17. Przed wysłaniem Formularza rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Konferencji. Poprzez przesłanie uzupełnionego Formularz Rejestracji, Uczestnik składa Organizatorowi ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.

18. Otrzymanie przez Organizatora oferty, o której mowa w pkt. 17 niniejszego paragrafu, jest potwierdzane poprzez przesłanie na adres e-mail Uczestnika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości, pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.


§ 4 Zasady Konferencji

1. Każdy Uczestnik Konferencji otrzymuje imienny identyfikator stanowiący własność Organizatora. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu identyfikatora przez czas trwania Konferencji i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora. Brak identyfikatora upoważnia Organizatora do usunięcia Uczestnika z Konferencji. Uczestnik nie może przekazywać innej osobie swojego identyfikatora.

2. Uczestnicy Konferencji są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, w tym osób prowadzących wykłady, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych.

3. Zabronione jest zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych a także innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w trakcie Konferencji.

4. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych. 

5. Zabrania się wstępu i przebywania na Konferencji osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych jak również osób w stanie nietrzeźwości.

6. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych lub innych mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia Uczestników.

7. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie obiektu Konferencji. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Uczestnicy Konferencji są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny. Ponadto w trakcie trwania Konferencji zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację.

9. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektu Konferencji, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora.

10. Konferencja może być filmowana i fotografowana jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konferencji bez uprzedniej zgody Organizatora.

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie Hotelu, w którym prowadzona jest Konferencja, jak również w miejscu zakwaterowania.§ 5 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Konferencję w momencie osiągnięcia limitu Uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wstępu na Konferencję osób, które nie dokonały zgłoszenia przy użyciu Formularza rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) rzeczy zagubione, zniszczone, pozostawione przez Uczestnika podczas Konferencji bądź skradzione podczas Konferencji oraz imprez towarzyszących,
b) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek zaprzestania świadczenia Konferencji w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

4. Program Konferencji jest opublikowany na stronie internetowej pod adresem: https://event.netcomplex.pl.


§ 6 Reklamacje

1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: marketing@netcomplex.pl a także korespondencyjnie na adres: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie Konferencji, której dotyczy reklamacja, oznaczenie Uczestnika (nazwa firmy, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), przedmiot reklamacji oraz wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

3. Organizator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Uczestnika sposobem.§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł.

2. Z administratorem danych można kontaktować się drogą korespondencyjną: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: marketing@netcomplex.pl

3. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@netcomplex.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przesyłania drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych w formie Newslettera na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na prowadzenie takich działań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, w tym w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody,

b) w przypadku zawarcia i wykonania umowy przez czas trwania umowy, przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
c) w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
d) w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
e) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

6. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora danych takich jak usługi księgowe oraz usługi prawne.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
c) do sprostowania (art. 16 RODO),
d) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
f) do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
g) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa oraz w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: marketing@netcomplex.pl lub pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

a) listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
b) przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
c) telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach: 

a) zawierania umowy. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
b) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.§ 8 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym są następujące:

a) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,
d) udostępnienie w przeglądarce obsługi plików cookies oraz apletów JavaScript,
e) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. Korzystając z niniejszej Strony internetowej należy:

a) korzystać z niej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
b) korzystać z wszelkich treści dostępnych na stronie wyłącznie na własny użytek,
c) nie podejmować działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach strony niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) nie podejmować działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,
e) nie podejmować działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

3. Strona internetowa wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 9 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Uczestników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora

1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a) złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
b) programy szpiegujące,
c) wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
d) spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

2. Aby uniknąć powyższych zagrożeń, należy zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, uruchomienie zapory systemowej (Firewall), nieotwierania załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzania regularnego skanowania całego systemu programem antywirusowym. § 10 Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Uczestnik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera w Formularzu rejestracji zaznaczając checkbox „Zgoda marketingowa na przetwarzanie danych”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newsletter, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Uczestnik może zrezygnować z subskrypcji Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail: marketing@netcomplex.pl lub kliknięcie w link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter, dostępny w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter. Rezygnacja z usługi Newsletter oznacza, iż Uczestnik nie będzie otrzymywał informacji handlowych.


§ 11 Postanowienia końcowe

1. Prawem obowiązującym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wszelkie sprawy sporne powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466, 1700).

5. W związku z warunkami uczestnictwa, o których mowa w § 2 pkt. 1 Regulaminu, Uczestnicy nie są konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, ponieważ udział w Konferencji jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. W związku z tym do Uczestników nie mają zastosowania powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące konsumentów, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105).

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 marzec 2023 r. do dnia zakończenia Konferencji.

Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, a także celach analitycznych i statystycznych przez Net Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej (Administrator), a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Akceptuję